ANBI-status aanvragen

Een vliegende start voor uw stichting

Impact Investing door ANBI’s. Wat is een algemeen nut investering?

Omdat er veel onduidelijkheid was over welke investeringen door ANBI’s gezien werden als het oppotten van vermogen door een ANBI, wat niet mag, en welke gezien konden worden als algemeen nut investeringen heeft de staatsecretaris daar op 15 maart een besluit over genomen, wat op 3 april is ingegaan.

Op basis van dit besluit zijn dit, mijn inziens, de belangrijkste voorwaarden voor het zijn van een algemeen nut investering:

 • Hoewel het technisch gezien om een financieringstransactie gaat, moet het in essentie om een project onder verantwoordelijkheid van de ANBI-stichting gaan, dat onder haar algemeen nuttige doelstelling valt. Ik leid dit af uit woorden als dat het moet gaan om ‘Een specifiek project dat of een bepaalde activiteit die aansluit bij de algemeen nuttige doelstelling van de ANBI’ en ‘Een ANBI moet dus meer zijn dan alleen een doorgeefluik’ en dat ‘De ANBI afspraken over de aanwending van het bedrag van de investering maakt met de organisatie waarin wordt geïnvesteerd en zorgdraagt dat deze afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen.‘
 • De betrokken organisatie, die dus niet de ANBI-status heeft, beschikt over voor het project essentiële kennis, relaties en/of activa. Dit wordt niet zo expliciet genoemd, maar ik leid dit af uit de zin ‘De investering van de ANBI is dan cruciaal voor het doorgang vinden van de activiteit of het project waarin wordt geïnvesteerd.’
 • De organisatie beschikt echter niet over de financiële middelen om het project uit te voeren en commerciële partijen vinden het project te risicovol om te financieren.
 • Dit betekent voor de ANBI-organisatie dat de enige manier om dit, voor het algemeen nut belangrijke, project uitvoering te geven een financiering vanuit de ANBI-organisatie zelf is. 

Hierbij is een belangrijk punt dat de investeringsbeslissing puur vanuit het algemeen belang is genomen en niet vanuit het belang van een van de huidige of toekomstige aandeelhouders van het bedrijf. Hierover zegt het besluit ‘Dat het kan zijn dat de ANBI in die situaties meer risico op zich neemt, waarvan de andere investeerders in zekere zin profiteren. En dat dit onder omstandigheden kan betekenen dat met de investering niet primair het algemeen nut, maar particuliere belangen worden beoogd’.

Wat die omstandigheden precies zijn, zal waarschijnlijk in de praktijk moeten blijken. Maar het besluit zegt hier wel nog over dat als ‘Blijkt dat na verloop van tijd een investering structureel tot positieve opbrengsten leidt, waarmee deze (ook) interessant wordt voor andere (commerciële) partijen, dit dan ook een indicatie kan zijn dat deze investering vanaf een bepaald moment niet langer primair is gericht op het (rechtstreeks) realiseren van de algemeen nuttige doelstelling van de ANBI.’

Dit geeft aan dat in geval van onduidelijkheid afstemming met de Belastingdienst nog steeds verstandig kan zijn.

Lees hier de volledige tekst van het besluit ANBI-Bestedingscriterium-Algemeen nut investeringen. 

‘Mijn Stichting’ bestaat niet

Veel mensen hebben het in een gesprek met mij over ‘mijn stichting’.

Ze bedoelen dan dat zij de initiatiefnemer en/of belangrijke donateur van een stichting zijn. Mijn antwoord is dan altijd:  “Mijn stichting bestaat niet”.

Ik zeg dat omdat zodra het concept of het geld of de activa in een stichting is/zijn ondergebracht het niet meer van jou is, maar van de (ANBI-)stichting.  

Op dat moment is het aan het bestuur van de ANBI-stichting om er voor te zorgen dat het geld en/of de activa en/of het concept worden ingezet voor een algemeen nuttige activiteit binnen de statutaire doelstelling van de stichting.

Dit betekent dus dat je er vanaf dat moment niets meer over te zeggen hebt, anders dan het bestuur met goede raad terzijde staan.

Veel initiatiefnemers vinden dat lastig en proberen zaken als:

 • In de statuten vastleggen dat een (rechts)persoon de bestuursleden voordraagt. Op dat moment zal de belastingdienst echter in veel gevallen zeggen dat het onvoldoende is gewaarborgd dat het gaat om een onafhankelijk bestuur.
 • Bepalen dat het geld aan projecten moet worden besteed die worden geïniteerd door een bepaalde (rechts)persoon. Het kan heel goed zijn dat die projecten zouden kunnen vallen binnen het beleidsplan van de stichting. Maar het is altijd aan het bestuur van de stichting om te bepalen waar het geld aan wordt besteed. En de belastingdienst kan dan, als het gaat om een rechtspersoon die geen ANBI is, zeggen dat die bepaling meer dan bijkomstig het particuliere belang van die (rechts)persoon beoogt in plaats van het algemeen belang.

Als initiatiefnemer van een ANBI-stichting zal je in veel gevallen meedenken over de statutaire doelstelling van de stichting en de tekst van het beleidsplan; Zodanig dat de stichting gaat doen wat jij als initiatiefnemer beoogt. Dit versterkt door de keuze van de bestuurders bij oprichting die jouw doel begrijpen. Maar nadat de statuten definitief zijn en die samen met het beleidsplan zijn goedgekeurd door de ANBI-afdeling van de belastingdienst is het aan het onafhankelijke bestuur om daar verder invulling aan te geven.

Informer en Advies voor Stichtingen lanceren gratis boekhouden met specifiek rekeningschema voor ANBI’s.

Om het voor ANBI-stichtingen nu nóg eenvoudiger te maken om te starten met hun administratie in Informer, is er in samenwerking met Advies voor Stichtingen een speciaal ANBI-rekeningschema gelanceerd.

Zo hoeven ANBI-stichtingen – die gratis gebruik mogen maken van InformerOnline – nu ook geen tijd meer te besteden aan het aanpassen van hun grootboekrekeningen.

Bovendien bieden we een gratis starter kit aan, waarin de ANBI’s duidelijke startinstructies en een Excel sheet dat dient als vertaalslag van de grootboekrekeningen in Informer, naar het specifieke format waarin de Belastingdienst wil dat je de financiële resultaten van je stichting presenteert in het Standaardformulier publicatieplicht ANBI kunnen vinden. 

Meer informatie hier.

Nieuwe Bankenstandaard voor Non-Profits moet leiden tot minder drempels bij bankieren. ANBI-status is risicoverlagende factor.

Banken moeten voldoen aan strenge regels om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Door die strenge regels hadden stichtingen veel last van strenge controles en drempels bij het regelen van hun bankzaken.

De nieuwe Sector Standaard Not-for-profit Organisaties vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken moet helpen deze drempels te verlagen.

Hierbij wordt duidelijk aangegeven welke factoren als risicoverhogend en welke als risicoverlagend worden beschouwd

Risicoverhogende factoren zijn bijvoorbeeld

 • Geen duidelijkheid over of inzicht in de oorsprong en de bestemming van financiële stromen
 • Geen boekhouding of financiële verslaglegging
 • Links met extremisme, extremistische propaganda of terroristische sympathieën en activiteiten
 • Contante stortingen en/of hoge bedragen

 

Onder risicoverlagende factoren valt ook het hebben van de ANBI-status of het CBF-keurmerk.

Lees hier de hele standaard.

Webinar over de ANBI status met Peter Jansen en Wido Donkers van het ANBI team Eindhoven.

Naast algemene informatie over de regelgeving rond de ANBI-status wordt er dit webinar een update gegeven over nieuwe en verwachte ontwikkelingen, zoals het nieuwe online ANBI Loket om de aanvraag voor de ANBI-status makkelijker te maken. Daarnaast wordt in dit webinar ingegaan op de minimale ANBI-eisen voor een beleidsplan, het verschil tussen algemeen belang en particulier belang en de vraag wat een steunstichting in ANBI-termen precies inhoudt.

De antwoorden op de vragen van de bezoekers aan dit webinar geven wat extra achtergrond bij deze onderwerpen.

Redenen waarom een aanvraag voor de ANBI-status wordt afgewezen op basis van de statuten

De drie belangrijkste redenen waarom een aanvraag voor de ANBI-status wordt afgewezen op basis van de statuten zijn:

 1. De statutaire bestuurssamenstelling voldoet niet
 2. De statutaire liquidatiebepaling voldoet niet
 3. De statutaire doelstelling voldoet niet
 

Een goede notaris zal er voor zorgen dat, als de stichting aan fondsenwerving wil gaan doen, de eerste twee juist geregeld zijn in de statuten. Het derde punt is echter vooral een beslissing van de stichting zelf.

Afwijzing van de ANBI-aanvraag op basis van de statuten

Als het gaat om het formuleren van de doelstelling in relatie tot de ANBI-status is het uitgangspunt de criteria die de belastingdienst aanhoudt voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.  Hierbij moet u als stichting vallen in een van de 13 (limitatieve) categorieën die worden beschouwd het algemeen belang te beogen. Lees hier de categorieën in de ANBI-wet. Een andere eis is dat de activiteiten zich richten op het algemene publiek en niet op een beperkte kring (van leden).
Daarnaast moeten de activiteiten die de stichting gaat ondernemen voldoende logisch aansluiten op de doelstelling. Als dat niet zo is zou de doelstelling wel eens te breed geformuleerd kunnen zijn. Dit zonder dat de doelstelling een omschrijving van de activiteiten wordt.
Een ander belangrijk criterium voor een goede doelstelling is dat u de vertaalslag kan maken van de doelstelling naar de impact op de doelgroep. Met andere woorden kunt u straks op een of andere manier vaststellen wat het effect van de activiteiten van de stichting is geweest op het bereiken van de doelstelling. Zie hiervoor ook impactwijzer.nl
Advies voor stichtingen helpt u graag bij het formuleren van de doelstellingen van de stichting

Goed nieuws. Je kunt nu als organisatie de aanvraag voor de ANBI-status ook on-line doen.

Dit heeft als voordeel dat

 • Vragen die bepalen of je überhaupt in aanmerking kan komen eerst ingevuld moeten worden voordat je de daadwerkelijke aanvraag doet, wat teleurstelling kan voorkomen.
 • Het invullen zelf makkelijker is dan de PDF op je computer invullen
 • De aanvraag niet kwijt kan raken in de post.

Er waren wel een paar dingen die mij opvielen in het on-line formulier.

De eerste is de manier waarop verenigingen worden aangesproken. Hoewel het vanuit de belastingdienst logisch is dat ze mensen willen wijzen op een minder kansrijke ANBI-aanvraag is dit naar mijn mening te negatief verwoord. Er wordt namelijk niet aangegeven in welke gevallen je als vereniging wel in aanmerking kan komen. Gezien het feit dat er nu meer dan drieduizend verenigingen de ANBI-status hebben, is het niet zo dat die situatie bijna nooit voorkomt.
Volgens mijn interpretatie is het zo dat je als vereniging in aanmerking kan komen voor de ANBI-status als de vereniging volledig ten dienste staat van het algemeen nut. Voorbeelden hiervan zijn reddingsbrigades en de vereniging Hendrick de Keyser.

Verder valt op dat er ten opzichte van het papieren formulier veel aandacht is voor het verdienen van geld met nevenactiviteiten.

Ook moet de niet bestuurder die als gemachtigde namens de stichting de aanvraag invult vooraf zijn functietitel invullen.

Opties voor het steunen van goede doelen. Van eenmalige gift tot het oprichten van een eigen stichting.

Veel mensen met een iets groter vermogen vinden het belangrijk om een deel van dat vermogen (bij leven of overlijden) ter beschikking te stellen van goede doelen.

Nu kunnen zij daarvoor natuurlijk een bestaande ANBI-instelling zoeken, waarvan de doelen en activiteiten aansluiten bij wat zij belangrijk vinden.

Organisaties als Beter Geven kunnen hierbij ondersteunen.

Of zij kunnen zelfs een Fonds op naam krijgen binnen een bestaand fonds.

Goede doelen steunen

Maar een aantal van hen wil nog een stap verder gaan en daarvoor een eigen stichting oprichten. Hiervoor zijn een drietal opties:

 1. Een passief gemanaged fonds – Hierbij beperkt de rol van het fonds zich tot het jaarlijks selecteren van een aantal organisaties met de ANBI-status
 2. Een actief gemanaged fonds – Hierbij selecteert het fonds zelf de projecten die het wil ondersteunen, binnen de eigen doelstelling van de stichting. Dit betekent een directe betrokkenheid van het fonds bij specifieke projecten en ook dat het fonds een vinger aan de pols houdt als het gaat om de resultaten van de projecten. Hierbinnen zijn weer twee smaken:
  1. Een fonds dat open staat voor aanvragen – Een voorbeeld hiervan is het Amarte Fonds.
  2. Een fonds dat zelf zijn projecten selecteert – Een voorbeeld hiervan is de Stichting Ammodo.

In andere gevallen kan het zijn dat men een initiatief wil steunen dat nu nog geen ANBI-status heeft en men voor de aftrekbaarheid van de donatie dat wel graag zou willen. In die situatie is het de moeite waard om uit te zoeken of het initiatief de vorm van een ANBI-stichting kan krijgen.

Maar bij het oprichten van een ANBI-stichting komt aardig wat kijken. In beide gevallen kan Advies voor Stichtingen hierbij adviseren en begeleiden. Van het definiëren van de doelstelling en het aanvragen van de ANBI-status tot aan het inrichten van de organisatie en de bijbehorende governance-structuur.

Hoge Raad bevestigt dat giften aan goede doelen alleen aftrekbaar zijn als de stichting de ANBI-status heeft.
Dat de stichting een “algemeen nuttig doel” nastreeft doet niet ter zake.

Hof Den Haag beslist dat X de periodieke giften die hij levenslang aan een aantal stichtingen doet, niet mag aftrekken omdat de stichtingen geen ANBI’s zijn. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

X verplicht zich bij notariële akte onder andere om levenslang periodieke uitkeringen te schenken aan een aantal stichtingen. De stichtingen zijn niet aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). In zijn aangifte IB 2016 voert X een aftrekpost op van € 10.000 in verband met de giften aan deze stichtingen. De inspecteur staat deze aftrekpost niet toe, omdat de stichtingen geen ANBI’s zijn. X komt uiteindelijk in hoger beroep.


Volgens Hof Den Haag (V-N 2021/33.1.1) staat vast dat de bedoelde stichtingen niet als ANBI zijn aangewezen. De inspecteur heeft de giftenaftrek op grond van de wettelijke regeling terecht niet in aftrek toegestaan. Dat de stichtingen waaraan X giften doet, ook een “algemeen nuttig doel” nastreven doet niet ter zake. Het beroep van X op het vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Een bewuste standpuntbepaling in dit kader aan de zijde van de inspecteur ontbreekt. Voor zover X stelt dat strikte toepassing van de regelgeving onredelijk of onbillijk is, beslist het hof dat de rechter moet rechtspreken volgens de wet en niet de innerlijke waarde of billijkheid van wettelijke bepalingen mag beoordelen. Het hoger beroep is ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).


[Bron VN Vandaag – Wolters Kluwer]

Frauderende penningmeesters. Wat helpt om dit te voorkomen.

Van 2013 tot en met 2020 zijn bij 273 verenigingen en stichtingen 260 penningmeesters en andere bestuursleden betrapt op fraude, blijkt uit het onderzoek van de Groene.

Om fraude te voorkomen zijn naar mijn mening drie zaken belangrijk:

De belangrijkste manier om fraude te voorkomen is dat er regelmatig iemand meekijkt op de bankrekeningen. Als je moet wachten op de financiële rapportages kan er al veel gebeurd zijn en in die rapportages kan een penningmeester ook nog veel verbergen. 

Dit betekent in het geval van een one tier board (zoals bedoeld in de nieuwe wet Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) dat het toezichthoudend lid van het bestuur, vaak de voorzitter, moet zorgen dat hij regelmatig naar de afschrijvingen kijkt. De beste manier om dit te doen is de rekening van de stichting op te laten nemen in de App waar de voorzitter ook naar zijn privérekeningen kijkt. Als het gaat om een andere rekening dan een ING-rekening is dat helaas bij de grootste bank van Nederland (nog) niet mogelijk. Bij bijvoorbeeld de RABO en de ABN-AMRO kan dat wel.

Verder helpt het om dag- of transactielimieten in te stellen en vast te stellen tot welke bedragen de penningmeester zelfstandig mag tekenen. Dit kan alleen niet voorkomen dat er zonder toezicht over langere tijd kleinere bedragen worden overgemaakt.

Een andere goede maatregel is het uitbesteden van de administratie. Of als u een kleine stichting bent zorg dan in ieder geval dat de penningmeester gebruik maakt van een boekhoudpakket en niet de boekhouding in excel doet. Dit maakt de kans op niet kloppende boekhoudingen kleiner en maakt het makkelijker om de status van de financiën op te laten vragen door anderen.

Verplichte formulieren voor de verantwoording door grote ANBI’s

Sinds 31 maart staan de verplichte standaardformulieren voor de verantwoording door grote ANBI’s online. Grote ANBI’s zijn stichtingen met totale jaarlijkse lasten van meer dan € 100.000 of meer dan €50.000 voor fondswervende instellingen. Maar ook voor kleinere stichtingen is het handig om dit formulier als uitgangspunt voor de verantwoording te gebruiken. Er is één algemeen formulier. Maar er zijn ook specifieke formulieren voor bijvoorbeeld zorginstellingen en fondswervende instellingen.

De meeste vragen sluiten redelijk goed aan bij de structuur zoals we die kennen van de ANBI-aanvraag.

De vraag die voor de invullers van het formulier misschien de meeste vragen oproept, en dat zie je ook bij de ingevulde formulieren die al online staan, is die van ‘Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed?’. 

Zonder dat ik hun formulier heb gezien, zou dit bijvoorbeeld bij de Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds als volgt kunnen worden ingevuld:

 • Het antwoord op de vraag ‘Wat is de manier waarop de inkomsten worden besteed’, zou dan kunnen zijn ‘Het bestuur van de stichting, daartoe geadviseerd door de Opera Commissie en de Ballet Commissie, beslist over de besteding van inkomsten.’ 
 • Het antwoord op de vraag ‘Aan welke doelen worden de inkomsten besteed’, zou dan kunnen zijn de verdeling van de gelden over Opera en Ballet.

 

Als we kijken naar het financiële deel van het algemene formulier dan zal bij de balans de verdeling over de verschillende reserves en bestemmingsfondsen voor sommige stichtingen extra aandacht vragen. Het baten en lasten overzicht zal niet veel problemen opleveren om in te vullen, waarbij opvalt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen Donaties fondsen en Sponsors, zoals onder meer de VSB dat doet in haar voorbeeld dekkingsplan.

Korting op producten en diensten voor stichtingen met de ANBI-status

De ANBI-status heeft meer voordelen dan alleen fiscale voordelen voor de degenen die de stichting steunen (aftrekbaarheid van giften) en de stichting zelf (geen schenkbelasting hoeven betalen). Veel bedrijven bieden namelijk stichtingen met de ANBI-status korting op hun producten. Belangrijke kosten waarop je hiermee kan besparen zijn die voor software en (sociale) media.

Korting voor ANBI's

Software

 • In alle gevallen is het als ANBI-stichting aan te raden om je registreren bij Techsoup. Dit geeft je toegang tot korting op veel verschillende softwareproducten. Als je zelf je website onderhoudt en nieuwsbrieven maakt kun je bijvoorbeeld eigenlijk niet zonder Photoshop. Het is dan goed om te weten dat je dat als ANBI voor slechts €23 ex btw kunt aanschaffen via Techsoup

Financiële verantwoording kunnen afleggen is als stichting heel belangrijk. Een boekhoudpakket kan daar zeker bij helpen, Ik heb zelf goede ervaringen met Informer, wat als groot voordeel heeft dat stichtingen met de ANBI status kosteloos gebruik mogen maken van InformerOnline (t.w.v. €17,- per maand). Zie gratis boekhouden voor ANBI-stichting.

 • Doneren op je website moet zo makkelijk mogelijk zijn. Het voordeel van de donatie-module van geef.nl is dat je die zonder kosten vooraf op je website kan zetten en je kan de donateur vragen om ook de transactiekosten (tussen de €1 en €4 euro per transactie) te betalen. Geef.nl is ook de ontwerper van het in de illustratie gebruikte ANBI-logo.

 

Media

 • Levert adverteren op gratis websites te weinig response op, dan kan je overwegen om toch ook in bijvoorbeeld een regionaal dagblad te adverteren. In dat geval is het goed om te weten dat sommige regionale dagbladen stichtingen met een ANBI keurmerk tot wel 65% korting op print advertenties geven. Je moet hier wel even om vragen, want het staat niet altijd aangegeven op de tarievenkaart.
 • Instagram geeft je als goede doelen organisatie de mogelijkheid om een donatiesticker aan te maken die kan worden toegevoegd aan de story, in het verlengde van de donatieknop van Facebook. Instagram heeft echter aangegeven dat het geld dat wordt binnengehaald via de donatiesticker voor 100 procent naar het goede doel van de betreffende sticker gaat.
 • Google maakt het mogelijk om via zogenaamde Ad Grants ANBI-stichtingen gratis te laten adverteren. Dit programma kent wel een aantal beperkingen ten opzichte van betaald adverteren en voor het maken van effectieve reclamecampagnes heb je in de regel de hulp van een gespecialiseerd bureau nodig.

 

Advies voor stichtingen kan je helpen met het vinden en implementeren van deze en andere producten en diensten met korting voor

Hoe vergroot je de impact van jouw stichting

Het CBF heeft samen met verschillende partijen in’ het goede doelen’-veld een initiatief ontwikkeld om de maatschappelijke impact van de goede doelen-sector te vergroten, de Impact Challenge. Zie ook http://www.impact-challenge.nl/.

Het daarbij gebruikte model heb ik hieronder als basis genomen voor een iets aangepaste versie gericht op startende stichtingen.

In dit model staat centraal via welke stappen je van de activiteiten van de stichting komt tot de beoogde impact.

 • Op wie richten wij ons (de doelgroep). Bij het starten van een project bepaal je of er binnen de gekozen doelgroep daadwerkelijk behoefte is aan het initiatief van de stichting. Hierbij helpt een precieze omschrijving van de doelgroep je enorm. Verder helpt je dit ook bij het bij het bereiken van die doelgroep en weet je ook binnen welke groep je de resultaten van het initiatief moet evalueren.
 • Wat willen wij voor deze groep bereiken (de impact). Hierbij probeer je de doelstelling van het project zo meetbaar mogelijk te vertalen naar wat het uiteindelijke effect zou moeten zijn van de activiteiten op de doelgroep.

 

Maar er zitten nog een paar stappen tussen de activiteiten en de impact

 • Tot welke acties moeten deze activiteiten leiden. Dit zijn meetbare acties, zoals bijvoorbeeld het aantal deelnemers, het aantal bezoekers, het aantal mensen met een specifieke voorziening, etc.
 • Tot welke veranderingen binnen de doelgroep moeten deze acties leiden. Wat is het te verwachten effect van de acties op zaken als gedrag, tevredenheid, etc.

Door de effecten op gedrag, tevredenheid, etc. te linken aan wat je met het project wilt bereiken is de cirkel rond. Zie het schema.

Graag helpt Advies voor Stichtingen je met het vertalen van dit model naar jouw organisatie

Ook BTW-plichtige stichtingen kunnen gebruik maken van de nieuwe kleine ondernemers regeling

BTW-plichtige stichtingen die vanaf 1 januari 2020 gebruik willen maken van de vrijstellingen die de nieuwe kleineondernemersregeling biedt dienen zich uiterlijk 20 november 2019 aan te melden. Stichtingen die deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld door de verkoop van kaartjes of abonnementen aan het publiek, kunnen door de belastingdienst worden aangemerkt als ondernemer en zullen dan dus BTW-plichtig zijn.

In veel gevallen zal de gerelateerde te verrekenen BTW lager zijn dan de af te dragen BTW en moet de stichting per saldo BTW afdragen. Het goede nieuws is echter dat vanaf 1 januari 2020 de kleineondernemersregeling ook van toepassing is op stichtingen. Dit heeft tot gevolg dat als de BTW-plichtige omzet lager is dan €20.000 de stichting geen BTW-aangifte meer hoeft te doen. Dit betekent naast een mogelijke besparing op af te dragen BTW ook een vermindering van de administratieve verplichtingen. Of dit ook voor uw stichting aantrekkelijk is, zal van geval tot geval verschillen. Zie hiervoor verder de informatie op de site van de belastingdienst. Bedenk wel dat als u uw stichting aanmeldt u dit doet voor een periode van tenminste 3 jaar