ANBI-status aanvragen

Een vliegende start voor uw stichting

Ondersteuning bij de aanvraag van de ANBI-status

Stappen bij de ANBI-status aanvraag

Wilt u voor uw organisatie de ANBI-status aanvragen?

Dan zijn dit de stappen om tot een kansrijke ANBI-status aanvraag te komen: 

 • Schrijven van een beleidsplan
 • Opstellen van een bij dit beleidsplan aansluitende meerjarenbegroting
 • Zorgen voor ANBI-geschikte statuten
 • Opzetten van een website voor de stichting
 • Aanvragen ANBI-status bij de belastingdienst, on-line of middels het daarvoor bedoelde aanvraagformulier

Wij ondersteunen u graag in het proces van de ANBI-aanvraag om te zorgen dat alle onderdelen aan de eisen voldoen.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI-stichting voldoen?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting met een ANBI-status heeft geen winstoogmerk en zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

De belangrijkste voorwaarde voor de ANBI-status is het vallen onder één van de 13 ANBI-categorieën uit de wet.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Welzijn
 • Cultuur
 • Gezondheidszorg
 • Ontwikkelingssamenwerking
 

Een andere belangrijke voorwaarde voor de ANBI-status is dat bestuurders en beleidsbepalers geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de stichting.

Ook moet de organisatie een actueel beleidsplan hebben om te worden aangemerkt als ANBI-stichting. 

Zie ook de voorwaarden waar een ANBI aan moet voldoen op de belastingdienst site.

Voorkom afwijzing van uw aanvraag

Veel mensen komen bij ons omdat de aanvraag voor de ANBI-status is afgewezen.

 • Soms omdat men bij het oprichten van de stichting nog niet besefte dat men bijdragen ging vragen aan donateurs en fondsen en daardoor de statuten niet voldoen aan de ANBI-voorwaarden uit de wet
 • Of omdat men dacht dat het voldoende was om zich als stichting te richten op een sociaal of maatschappelijk doel om de ANBI-status te kunnen aanvragen. Terwijl de belastingdienst streng toetst aan de voorwaarde dat de doelstelling moet vallen binnen een van de dertien algemeen nut categorieën
 • Of omdat men niet voldoende aandacht had gegeven aan de opzet van het bestuur, waardoor men bijvoorbeeld niet voldoet aan de voorwaarde van een onafhankelijk bestuur
 

Daarom is het sterk aan te raden eerst al deze en andere punten uitgedacht en uitgewerkt te hebben in de vorm van een beleidsplan en begroting, voordat u de statuten van de stichting laat opstellen. Dit in het bijzonder omdat aanpassing van de statuten niet goedkoop is. 

Wij helpen u graag bij alles wat komt kijken bij het oprichten van een ANBI-stichting

U kunt Advies voor Stichtingen op offertebasis inhuren voor die onderdelen waar u ondersteuning nodig heeft.

De ervaring is dat voor het adviseren en begeleiden bij het proces van het aanvragen van de ANBI-status rond de zes tot acht adviesuren nodig zijn. U krijgt u hierbij alle input die noodzakelijk is voor een kansrijke ANBI-aanvraag, met concrete direct bruikbare feedback op uw plannen.

Lees hier verder over wat Advies voor Stichtingen nog meer voor u kan beteken en over onze tarieven.

Wat zijn de voordelen van de ANBI-status?

 • U wordt aantrekkelijker voor mogelijke donateurs. Dit omdat de giften die zij aan u doen, als stichting met een ANBI-status, voor veel donateurs aftrekbaar zijn voor de belasting. Bij giften aan een culturele ANBI is 1,25 keer het bedrag aftrekbaar.
 • Bij meer fondsen en subsidienten kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning. Steeds meer (vermogens) fondsen en subsidienten stellen als eis om überhaupt een aanvraag te kunnen indienen dat de stichting over de ANBI-status beschikt.
 • Een stichting met de ANBI-status betaalt geen (30-40%) erfbelasting of schenkbelasting. Zie voor een volledig overzicht van de fiscale voordelen van de ANBI-status de site van de belastingdienst.
 • Korting op producten en diensten. Veel bedrijven bieden namelijk stichtingen met de ANBI-status korting op hun producten. Belangrijke kosten waarop u hiermee kunt besparen zijn die voor software en (sociale) media.
 • Ook banken stellen vaker de ANBI-status als voorwaarde voor het openen van een rekening.

Redenen waarom een aanvraag voor de ANBI-status wordt afgewezen

De drie belangrijkste redenen waarom een aanvraag voor de ANBI-status wordt afgewezen op basis van de statuten zijn:

 1. De statutaire bestuurssamenstelling voldoet niet
 2. De statutaire liquidatiebepaling voldoet niet
 3. De statutaire doelstelling voldoet niet

Een goede notaris zal er voor zorgen dat, als de stichting aan fondsenwerving wil gaan doen, de eerste twee juist geregeld zijn in de statuten. Het derde punt is echter vooral een beslissing van de stichting zelf.

ANBI-status

Als het gaat om het formuleren van de doelstelling in relatie tot de ANBI-status is het uitgangspunt de criteria die de belastingdienst aanhoudt voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.  Hierbij moet u als stichting vallen in een van de 13 (limitatieve) categorieën die worden beschouwd het algemeen belang te beogen. Lees hier de categorieën in de ANBI-wet. Een andere eis is dat de activiteiten zich richten op het algemene publiek en niet op een beperkte kring (van leden).
Daarnaast moeten de activiteiten die de stichting gaat ondernemen voldoende logisch aansluiten op de doelstelling. Als dat niet zo is zou de doelstelling wel eens te breed geformuleerd kunnen zijn. Dit zonder dat de doelstelling een omschrijving van de activiteiten wordt.
Een ander belangrijk criterium voor een goede doelstelling is dat u de vertaalslag kan maken van de doelstelling naar de impact op de doelgroep. Met andere woorden kunt u straks op een of andere manier vaststellen wat het effect van de activiteiten van de stichting is geweest op het bereiken van de doelstelling. Zie hiervoor ook impactwijzer.nl
Advies voor stichtingen helpt u graag bij het formuleren van de doelstellingen van de stichting

Het verhaal vertellen

 • Via het beleidsplan

 • Via de begroting

 • Via de website

 • Specifiek per fonds in de fondsaanvraag